INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem Eva Průšová, bytem Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 75661, IČO 40331792, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném obecním úřadem Rožnov pod Radhoštěm, ev.č. 381005-08000393-02 a v rámci svého podnikání provozuji ubytovací zařízení Penzion Rališka v obci Horní Bečva, č.p. 380, PSČ 756 57. Jsem správcem Vašich osobních údajů a provádím zpracování Vašich osobních údajů.

V tomto dokumentu naleznete obecné informace o způsobu, jakým zpracovávám Vaše osobní údaje v souvislosti s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména  nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“).

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektuji všechna práva subjektů údajů, přičemž dodržuji zejména následující zásady:

Jak získávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získávám od Vás nebo z vlastní činnosti.

– na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy;

– na základě Vašich žádostí o ubytování a v rámci jednání o poskytnutí ubytování;

– při telefonické komunikaci;

– při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace elektronickými prostředky  (e-mailem).

– při hodnocení poskytnutého ubytování, které mi zasíláte po ukončení pobytu. 

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Pro mnou stanovené účely zpracovávám zejména tyto kategorie osobních údajů:

Pro jaké účely zpracovávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu.

Vaše osobní údaje zpracovávám zejména:

  1. a) pro účely poskytování ubytovacích služeb a plnění závazků z toho plynoucích a při vyřizování Vašich žádostí o ubytování, a
  2. b) pro účely plnění mých právních povinností, a to zejména:
  1. c) pro účely personální a mzdové evidence osob, které mě poskytují služby ve formě uklízecích služeb, sekání a úpravy zahrady či oprav potřebných pro provoz ubytovacího zařízení.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů osob – zájemců o ubytování / ubytovaných osob je plnění zákonných požadavků (plnění povinností stanovených zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a zákonů upravujících vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Právním základem zpracování osobních údajů osob poskytující mě služby ve formě úklidu a úpravy zahrady, a opravy potřebné pro provoz ubytovacího zařízení, je vedení personální a mzdové evidence těchto pracovníků a jejich souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo) hostům ubytovacího zařízení za účelem navázání kontaktu s nimi pro případ náhlé potřeby úklidu či opravy.

Jakým způsobem zpracovávám Vaše osobní údaje a jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Při zpracování osobních údajů postupuji vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity. Provádím zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, ani k neoprávněnému zpracování.

Vaše osobní údaje zpracovávám jak manuálně, tak elektronicky. Manuální zpracování probíhá ručními zápisy do evidenční knihy hostů a do domovní knihy cizích státních příslušníků, které jsou vyžadovány obecním úřadem a cizineckou policií ČR. Elektronické zpracování probíhá v informačním systému v mém počítači; pokud jde o emaily, zpracování probíhá v rámci aplikace Wedos. Další zpracování probíhá popřípadě i v informačních systémech mých zpracovatelů, kterými převážně jsou:

Vaše osobní údaje primárně zpracovávám především já sama, k mému počítači mám přístup pouze já, počítač je zabezpečen silným heslem proti neoprávněnému vniknutí. Ve velmi ojedinělých případech, kdy pověřím ubytováním hostů v místě ubytovacího zařízení mého zaměstnance či osobu, která mi poskytuje služby, zpracovává Vaše osobní údaje tato osoba, která je zavázána k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se při výkonu své práce dozví, a to i po skončení naší vzájemné spolupráce.

Vaše osobní údaje zpracovává také osoba, která vede pro mě účetní a daňovou evidenci.

Kromě toho mají navíc přístup k Vašim osobním údajům také zaměstnanci mých zpracovatelů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro mě. Se všemi mými zpracovateli  uzavírám písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

Pokud obdržím žádost k uplatnění Vašeho shora uvedeného práva, budu informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Pokud obdržím výše uvedenou žádost, ale budu mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžu jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že jste u mě uplatnil svoje práva a jak jsem Vaši žádost vyřídila, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložím za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování mých služeb a ochrany mých práv.

V případě, kdy se budete domnívat, že zpracovávám Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuji Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu stanovenou zákonem k jejich uchování.

Aktualizace údajů

V případě, že budete chtít aktualizovat Vaše osobní údaje,  kontaktujte mě prosím na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na info@beskydy-raliska.cz.

Předávání osobních údajů do ciziny

Veškeré zpracování osobních údajů budu provádět pouze na území EU.

JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pro případné připomínky a dotazy  k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

Eva Průšová

Místo podnikání:  Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Místo ubytovacího zařízení: Horní Bečva č.p. 380, 756 57.

e-mail: info@beskydy-raliska.cz

tel.: 723080471

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25.5.2018. Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na webových stránkách www.beskydy-raliska.cz a uloženo v místě ubytovacího zařízení.